Zamówienie na druk ogłoszenia drobnego
 1. Zleceniodawca(*)
  Nieprawidłowe dane
 2. Adres zleceniodawcy
  Nieprawidłowe dane
 3. NIP zleceniodawcy
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail(*)
  Nieprawidłowe dane
 5. Telefon(*)
  Nieprawidłowe dane
 6. Treść ogłoszenia(*)
  Nieprawidłowe dane
 7. UWAGA - Pole może zawierać maksymalnie 500 znaków.
 8. Data emisji
  Nieprawidłowe dane
 9. Rodzaj ogłoszenia
  Nieprawidłowe dane
 10. Forma płatności
  Nieprawidłowe dane
 11. (*)
  Nieprawidłowe dane
 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jabłonka Paulina Omen-Klepacz z siedzibą w Grójcu, moich danych osobowych zawartych w: informacji ustnej, informacji telefonicznej, korespondencji email, przedłożonych dokumentach oraz przekazanych w inny sposób w celu i zakresie niezbędnym do zamówienia oraz realizacji publikacji reklamy, ogłoszenia drobnego, artykułu sponsorowanego, insertu ulotek, druku materiałów poligraficznych. Zdaję sobie sprawę, że w każdym czasie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych, a wycofanie zgody będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paulina Omen-Klepacz działająca jako właściciel Jabłonka Paulina Omen-Klepacz z siedzibą w Grójcu, ul. Plac Wolności 5 prowadzonym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, posiadającą NIP: 797-192-48-97, REGON: 141488558. Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze mailowej (redakcja@jablonka.info) lub telefonicznej (48 664 57 90); 2. Pana Pani dane osobowe przetwarzane są w celu zamówień na publikację w dwutygodniku Jabłonka oraz realizacji usług poligraficznych. 3. Dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione Biuro Rachunkowe Katarzyna Szpadzik z siedzibą w Grójcu, Duży Dół 29a jako podmiotowi przetwarzającemu je na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania w celach księgowych lub rachunkowych, co stanowi wymóg przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; 5. Przetwarzanie odbywa się wobec Pana/Pani danych osobowych następujących kategorii: 6. dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres zameldowania) 7. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny) 8. dane identyfikacyjne (np. nr dowodu osobistego, nr PESEL, nr NIP) 9. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów) 10. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Panem/Panią komunikacji) 11. dane dostępne publicznie lub uzyskane od podmiotów trzech (np. dane pozyskane z CEiIDG) 12. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 13. Ma Pani/Pan prawo do: 14. żądania dostępu do swoich danych osobowych; 15. żądania usunięcia swoich danych osobowych; 16. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 17. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych; 18. sprostowania swoich danych osobowych; 19. przenoszenia swoich danych; 20. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 21. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 22. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości pojęcia się świadczenia usług na Pani/Pana rzecz. 23. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 13. (*)

  Nieprawidłowe dane
 14. Niniejsze zamówienie stanowi dowód zawarcia umowy o druk reklam/ogłoszeń na warunkach i zasadach obowiązujących w „Jabłonce” zawartych w „Regulaminie przyjmowania reklam / ogłoszeń”. Materiały przeznaczone do druku muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi obowiązującymi w „Jabłonce”.Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto „Jabłonki”. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od daty błędnej emisji. Jej rozpatrzenie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych. Złożenie reklamacji nie zwalnia z wpłaty za zleconą usługę. Wycofanie zlecenia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na druku „Wycofanie zlecenia”. Zleceniobiorca ma prawo potrącić ustaloną w aktualnym cenniku i Regulaminie procentową wartość niezrealizowanej usługi.

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja