Warto pamiętać o odprawie pośmiertnej

Śmierć pracownika często pozbawia jego najbliższych jedynego źródła utrzymania. W przypadku śmierci osoby, która zmarła w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, przysługuje od pracodawcy tzw. odprawa pośmiertna.

Odprawa pośmiertna to jednorazowo wypłacana kwota, która przysługuje najbliższym osobom zmarłego pracownika –  co do zasady jego małżonkowi oraz dzieciom, ale również dzieciom małżonka zmarłego oraz dzieciom przez niego adoptowanym, jeśli nie ukończyły jeszcze 16-go roku życia, a jeśli stale się uczą – do ukończenia 25-go roku życia. Prawo do renty rodzinnej przysługuje również wnukom przyjętym na wychowanie przed skończeniem 18 roku życia oraz rodzeństwu. Małżonkowi zmarłego nie będzie jednak przysługiwało prawo do odprawy pośmiertnej, jeżeli w stosunku do niego oraz zmarłego, orzeczono separację.  

Co do zasady, wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika. Odprawa pośmiertna w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, natomiast okres zatrudnienia wynoszący co najmniej 10 lat warunkuje nabycie prawa do odprawy pośmiertnej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Najwyższa odprawa pośmiertna przysługuje wtedy, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat  - jest to sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia.

Obowiązek wypłaty świadczenia leży po stronie pracodawcy. Nie musi on czekać na ustalenia organu rentowego, sam może ocenić kto z rodziny pracownika jest uprawniony z tytułu renty po zmarłym. Co ważne, jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie zmarłego od każdego z nich.
Pracodawca nie musi wypłacać rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej, jeżeli ubezpieczył pracownika na życie – wówczas to ubezpieczyciel wypłaca rodzinie zmarłego stosowne odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy wysokość takiego odszkodowania jest niższa niż wysokość należnej odprawy pośmiertnej, rodzina może zwrócić się do pracodawcy o wyrównanie tej kwoty. Odprawa ta jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy jednak pamiętać, że roszczenie o jej przyznanie ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia jego wymagalności.
Rodziny pracowników często nie wiedzą, że przysługują im dodatkowe świadczenia, a pracodawca często nie wypłaca ich bez przypomnienia. Tymczasem takie dodatkowe świadczenie może się okazać niezwykle ważnym zastrzykiem gotówki dla bliskich zmarłego, którzy często tracą źródło utrzymania.

Artur Zawolski, radca prawny, Partner
Justyna Fiedorczuk – Aplikant Radcowski

 

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja